Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Matrika

Stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.docx
Žádost o povolení zkušebního provozu.doc
Žádost o stavební povolení.docx
Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska - MěÚ Uherské Hradiště.pdf
Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.doc
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.docx
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.docx
Žádost o vydání souhlasu s dělením nebo scelováním pozemků.docx
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.docx
Žádost o povolení předčasného užívání stavby.doc
Žádost o souhlas dle §15 stavebního zákona.doc
Žádost o dodatečné povolení stavby.doc
Žádost o vydání společného povolení.docx
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx
Společné oznámení záměru.docx
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx
SÚ Žádost o povolení výjimky..docx
Žádost o přidělení č.p. - č.ev_.docx
Ověření zjednodušené dokumentace (pasport stavby).doc
Zpětvzetí žádosti oznámení.doc
Ohlášení stavby.docx
Oznámení záměru.docx
Ohlášení odstranění.docx
Oznámení změny v užívání stavby.docx
Ohlášení dokončení stavby.docx
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.doc

Životní prostředí

Nebyl nalezen žádný soubor

Správa majetku

Obecní úřad

  Prosím čekejte...