Page 9 - Zpravodaj Bílovice 1/2022
P. 9

BÍLOVICKÝ Zpravodaj
                             Zpravodaj
    Matrika    UDÁLOSTI OD 1. 12. 2021 – 30.11.2022                  Nejstarší občané
                                        Nejstarší občankou naší obce je
    Narození:                                paní Milada Johaníková, která
    Linhart Adam          Uherek Matouš              v letošním květnu oslavila 96 let.
    Huňka Tadeáš          Svobodová Michaela            Nejstarším občanem je pan Oldřich
    Sedlář Matias         Beran Matyáš               Králík, který v dubnu oslavil 91 let.
    Hatem Tamara          Kaňovský Jonáš              K 30.11.2022 je v Bílovicích 7 osob
    Kaňovská Adriana        Kaňová Ema                starších 90 let, z toho 5 žen a 2 muži.
    Vařáková Beáta         Švancarová Natálie            Všem jubilantům upřímně bla-
    Zdráhalová Elen        Malý Kryštof               hopřejeme.Do dalších let přejeme
    Malina Oliver                              pevné zdraví, spoustu štěstí a spo-
    Ševčík Viktor                              kojenosti.
    Haluza Tobias
    Kaňovský Tobiáš                             K 30.11.2022 měla naše obec 1923
    Mléčka Kristijan                            obyvatel, z  toho 1532 občanů žije
                                        v Bílovicích a 391 ve Včelarech.
    Trčková Evelína
                                        Věkový průměr obyvatelstva je 40,3 let.
                                        Do obce se přistěhovalo 59 osob,
    Sňatek
    V roce 2022 uzavřelo v naší obci manželství 6 párů.           odstěhovalo se 43 občanů a v místě
                                        se na novou adresu přestěhovalo 10
                                        občanů.
                                        Naše obec má 653 čísel popisných.
    Úmrtí
    †  03.12.2021 Šiška Karel      †  20.05.2022 Vojkůvka Josef
    †  17.12.2021 Knap Milan       †  14.09.2022 Hubáček Stanislav
    †  19.12.2021 Lukešová Olga      †  15.09.2022 Mikulková Marie
    †  30.12.2021 Šimková Marie      †  24.09.2022 Veselý Antonín
    †  20.01.2022 Bačík Jan        †  19.11.2022 Palánek Jiří
    †  07.03.2022 Lapčíková Ludmila    †  22.11.2022 Volařík František  Alžběta Hubáčková, matrikářka
    †  20.03.2022 Švehla Pavel    VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

    I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech:  13.01.2023 od   14.00 hod. – 22.00 hod.
                                    14.01.2023 od    8.00 hod. – 14.00 hod.

    Případné II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech: 27.01.2023 od   14.00 hod. – 22.00 hod.
                                    28.01.2023 od    8.00 hod. – 14.00 hod.
    Místo konání voleb:
    volební okrsek č. 1 Zasedací místnost Obecního úřadu Bílovice č.p. 70 (pro občany s trvalým pobytem v části obce Bílovice)
    volební okrsek č. 2  Kulturní dům Včelary č.p. 370 (pro občany s trvalým pobytem v části obce Včelary)
    Voličem je každý občan České republiky, kterému je alespoň druhý den volby prezidenta 18 let a nemá omezenou svobo-
    du z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
    Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR
    •   platným občanským průkazem
    •   platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
    Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
    Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad dle svého
    místa trvalého pobytu, nebo zastupitelský úřad ČR v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
    S voličským průkazem může volič hlasovat pak v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí na zastupi-
    telských úřadech ČR.

    Číslo 4/2022                                          strana 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14