Page 8 - Zpravodaj Bílovice 1/2022
P. 8

BÍLOVICKÝ Zpravodaj
                               Zpravodaj
       č. 464 a 465 k hřišti TJ Bílovice. ZO ukládá starostovi  27. ZO schválilo cenovou nabídku projektanta Rober-
       zajistit přípravu kupní smlouvy a další administrativní  ta Kováře na vypracování projektové dokumentace
       úkony v souvislosti se změnou vlastnických práv k po- pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stav-
       zemkům.                        by nového veřejného osvětlení v rámci stavby míst-
                       T: do 30. 11. 2022  ní komunikace od bytovek č.p. 464, 465 ke hřišti TJ.
     24. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10 následovně: Projektant R. Kovář vypracuje projektovou dokumen-
       Příjmy celkem:          1 245 000 Kč     taci a zajistí inženýrskou činnost za celkovou částku
       Výdaje celkem:         1 542 000 Kč     40 500 Kč. ZO ukládá starostovi objednat vypraco-
       Financování celkem:         297 000 Kč    vání PD.
     25. ZO bere na vědomí informaci starosty o  přípravě                  T: do 10. 11. 2022
       a průběhu investičních akcí v obci.        28. ZO ukládá místostarostovi, Ing. A. Skovajsovi, zajistit
     26. ZO schválilo dodatek ke smlouvě č. 4/2022 uzavřené  vyhotovení analýzy soustavy veřejného osvětlení obce
       se společností REÚSS ENERGETIKA a.s., Vinohrad-    Bílovice, která bude sloužit jako podklad pro možné
       ská 287, 686 05 Uh. Hradiště. Předmětem dodatku je: zapojení obce do dotačního programu NPO.
       1. navýšení ceny zemního plynu v kalkulačním vzorci                      T: trvalý
       a s tím související navýšení zálohových plateb na te-
       pelnou energii
       2. změna výše zisku na 4 % z celkových nákladů
       3. zrušení měsíčního vyúčtování nákladů na kotelnu.
       Vyúčtování bude probíhat pouze ve čtvrtletních inter-
       valech k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
       ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek č. 4/2022.
                       T: do 10. 11. 2022     ŠKOLA V OBCI


       Na potřebě kvalitního vzdělání  -technické mě školská rada pověřila  různých grantů a  projektů. Považuji
     pro naše děti se všichni asi shod- návrhem konkrétních investičních  však za nutné činit i konkrétní prak-
     neme. Zajistit jej, ale vyžaduje ak- akcí, které přispějí ke zkvalitnění vý- tické kroky. Školská komise bude ve
     tivní přístup všech stran. V jednom  chovně-vzdělávacího procesu. Návrh  spolupráci s vedením školy hodnotit
     z předvolebních letáků jste se dočetli,  vedení školy obdrželo a  je nyní na  a oceňovat nadané žáky. Do této akti-
     že je potřeba zlepšit komunikaci mezi  něm, jakým způsobem budou jed- vity hodlám zapojit i soukromý sektor,
     školou a obcí. Mohu s jistotou říci, že  notlivé investiční akce ve spolupráci  tak jak to dělám řadu let. Nezapomí-
     komunikace ze strany vedení obce je  s vedením obce řešeny.      náme ale ani na učitele. Kvalita jejich
     velmi dobrá, v některých oblastech až  Jako poradní orgán rady obce a pro  práce je totiž druhou a  stejně důle-
     nadstandardní.           zajištění větší součinnosti s vedením  žitou stranou mince. Pokud se spojí
       Vedení obce vnímá potřeby školy,  školy byla vytvořena samostatná škol- kvalitní a odpovědný přístup žáků ke
     přímo vstupuje do řešení problémů  ská komise. Tento krok jsem se rozho- vzdělání s kvalitou práce učitele, bude
     na půdě školy, pokud má v kompe-  dl učinit, i když jsem si byl vědom, že  mít naše škola v kraji výbornou image.
     tenci je řešit a uvědomuje si i speci- budu kritizován. Školská komise, do  Věřím a mohu tvrdit, že i vím, že kva-

     fika výchovně-vzdělávacího procesu,  které jsem navrhl kolegyně za peda- litní učitelé v pedagogickém sboru na
     která se projevila v posledních letech.  gogickou oblast, paní Mgr. Ivetu Do- naší škole jsou. Je potřeba jejich práci
     Shodně je tomu i u školské rady, je- mincovou a  Bc. Terezu Brázdilovou,  ocenit a motivovat je.
     jíž členové velmi aktivně a v soula- není vytvořena pro nic za nic. Jeli- Školská komise bude nápomocna
     du s  ustanoveními školského záko- kož dlouhodobě pracuji s  nadanými  i při dalším rozvoji školy. Bude reago-
     na přistupují k požadavkům vedení  žáky a studenty a mám v této oblasti  vat na podněty z řad široké veřejnosti
     školy. Kromě toho je školská rada  bohatou erudici, dobře jsem předem  a  stane se aktivním článkem samo-
     aktivní i  v  oblasti návrhů obsahu  promyslel pracovní náplň komise.  správy obce.
     koncepce rozvoje školy a svým ino- V českém vzdělávacím systému se vě-  Přeji nejenom pracovníkům a žá-
     vativním přístupem se snaží posuno- nuje velký prostor oblasti nadání a to  kům školy, ale všem občanům úspěš-
     vat školu k  trendům odpovídajícím  nejenom publikací odborných článků,  ný rok 2023 a hlavně hodně zdraví.
     21. století. V  oblasti materiálně- zřizováním institucí, či vyhlašováním        Ing. Adam Skovajsa

      strana 8                                          Číslo 4/2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13