Page 7 - Zpravodaj Bílovice 1/2022
P. 7

Zpravodaj
                         BÍLOVICKÝ Zpravodaj
      zení, provozování, opravu a údržbu distribuční sou- T.G.Masaryka 1281 760 01 Zlín. Předmětem nabídky
      stavy. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břeme- je zpracování žádosti o dotaci projektu: „Rekonstrukce
      ne činí 2 000 Kč v celkové výši.           malé a velké tělocvičny v ZŠ Bílovice“ za částku 19 999 Kč
      ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě bu-  bez DPH a v případě poskytnutí dotace odměna ve
      doucí.                        výši 99 999 Kč bez DPH. Dotace představuje 80 %
                     T: do 10. 11. 2022  uznatelných nákladů, maximálně však 5 000 000 Kč.
    16. ZO nepřijalo veřejný návrh na odkoupení vlast-   c) ZO schválilo cenovou nabídku společnosti Spor-
      ních akcií společnosti Slovácké vodovody a kanali-  tovní podlahy Zlín s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, je-
      zace, a.s. na jméno v listinné podobě, které nemají  jímž předmětem je zpracování projektové dokumenta-
      omezenou převoditelnost. Důvodem činění toho-    ce ve stupni DPS na realizaci projektu: „Rekonstrukce
      to veřejného návrhu je realizace rozhodnutí valné  malé a velké tělocvičny ZŠ Bílovice“ (povrch, akustic-
      hromady navrhovatele – SVK, a.s. Uh. Hradiště.    ký obklad, osvětlení vč. studie osvětlení). Projektová
      Předmětem návrhu jsou účastnické cenné papíry,    dokumentace ve stupni DPS bude vypracována za
      na které se návrh vztahuje. Jedná se o 63 853 kusů  50 000 Kč bez DPH.
      akcií na jméno v listinné podobě vydaných navrho-  d) ZO ukládá starostovi uzavřít s ND Agenturou Zlín
      vatelem ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč,  smlouvu na základě nabídky spolupráce a  objednat
      které nemají omezenou převoditelnost. Navrhovaná   u  společnosti Sportovní podlahy Zlín vypracování
      kupní cena za jednu akcii nabízená navrhovatelem   projektové dokumentace.
      je 900 Kč.                                      T: do 5. 11. 2022
    17. ZO schválilo cenovou nabídku společnosti TVT   21. a) ZO schválilo záměr – rekonstrukce chodníku při
      EURO – OKNA s.r.o. Babice 254, 687 03 Babice, na   silnici II/497 (pravá strana ve směru Bílovice – Uh.
      výrobu vchodových dveří – bočního vstupu do objek-  Hradiště) v úseku autobusová zastávka Bílovice – od-
      tu obecního úřadu (vestibul zasedací místnosti). Spo- bočka do Včelar. Schválení proběhlo na základě výzvy
      lečnost TVT EURO – OKNA dveře vyrobí a namon-    IROP s limitem způsobilých výdajů 3- 30 000 000 Kč
      tuje za částku 54 947,60 Kč bez DPH.         s mírou dotace 85 %.
      ZO ukládá starostovi objednat výrobu a montáž vcho- b) ZO schválilo cenovou nabídku ND Agentury s.r.o.
      dových dveří.                    Zlín na spolupráci, která spočívá ve zpracování žádos-
                      T: do 4. 11. 2022           ti o dotaci za částku 9 999 Kč bez DPH.
    18. ZO bere na vědomí žádost o odkoupení části obec-  c) ZO ukládá starostovi uzavřít s ND Agenturou Zlín
      ního pozemku parc.č. 30/11 v k.ú. Bílovice o výměře  smlouvu na podání žádosti o dotaci na základě ceno-
      173 m² v rámci narovnání vlastnických práv k dlou-  vé nabídky spolupráce a zajistit cenovou nabídku na
      hodobě oplocené a užívané části pozemku, vč. garáže  vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
      situované na této části pozemku předchozími vlastní- chodníku.
      ky RD č.p. 258. Přílohou žádosti je vypracovaný geo-           T: uzavření smlouvy 10. 11. 2022
      metrický plán č. 1137-147/2022. ZO ukládá starosto-         T: zajištění cenové nabídky 30.11.2022
      vi jednat v souvislosti s žádostí o změnu vlastnického  22. ZO schválilo cenovou nabídku společnosti GasNet
      práva k  části pozemku parc.č. 30/11 v  k.ú. Bílovice  Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00
      o majetkoprávním vypořádání plochy 173 m² formou   Brno na přeložku plynárenského zařízení v souvislos-
      směny pozemků.                    ti s přípravou a stavbou lávky přes Zlámanecký potok
                     T: do 30. 11. 2022  u č.p. 410 s přesným označením: „Lávka ev.č. L01 přes
    19. ZO bere na vědomí nabídku bankovního ústavu Mo-   Zlámanecký potok v obci Bílovice – SO 501- přelož-
      neta Money Bank, a.s. Vyskočilova 1442/1b 140 28   ka plynovodu – předpokládané stanovení nákladů
      Praha 4 na umístění bankomatu v obci Bílovice. ZO  přeložky. Předpokládané náklady činí 447 847 Kč bez
      ukládá místostarostce, paní Elišce Kozelkové, ko-  DPH. ZO ukládá starostovi jednat se společností Gas-
      munikovat se zástupcem společnosti Moneta Money   Net Služby s.r.o. v součinnosti s projekční kanceláří
      Bank, a.s. ve věci dalších podmínek umístění a provo- MSS Vsetín o uzavření smlouvy a dalších záležitos-
      zování bankomatu.                  tech souvisejících s přeložkou STL plynu.
                     T: do 30. 11. 2022                  T: do 30. 11. 2022
    20. a)  ZO schválilo podání žádosti o  dotaci projektu:  23. ZO schválilo nabídku k odkoupení pozemků
      „Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v ZŠ Bílovice“   parc.č. 1198/1 o výměře 53 m²
      v rámci výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace   parc.č. 1198/2 o výměře  9 m²
      v r. 2023 z programu MMR ČR Podpora obnovy a roz-   parc.č. 1199/4 o výměře 28 m²
      voje venkova pro dotační titul Podpora obnovy spor-   parc.č. 1199/5 o výměře  9 m²
      tovní infrastruktury.                vše v k.ú. Bílovice. ZO schválilo nabídkovou cenu za
      b) ZO schválilo nabídku spolupráce do plánované   1 m² 500 Kč, celkem 49 500 Kč. Pozemky budou vyu-
      výzvy MMR, předloženou ND Agenturou s.r.o., nám.   žity pro realizaci nové místní komunikace od bytovek
    Číslo 4/2022                                          strana 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12