Page 6 - Zpravodaj Bílovice 1/2022
P. 6

Zpravodaj
                           BÍLOVICKÝ Zpravodaj
       b) ZO schválilo zřízení kontrolního výboru ZO Bí-  stálka určeným zastupitelem pro územní plánování.
       lovice na volební období 2022 – 2026. Kontrolní vý- 11. ZO schválilo zástupce do sdružení obcí Region Za
       bor bude pracovat ve složení: JUDr. Pavel Dostálek  Moravú a  MAS Dolní Poolšaví pro volební období
       – předseda, PhDr. Robert Hájek, Marek Kaňovský –   2022 -2026. Obec Bílovice bude na jednáních zastu-
       členové                       povat starosta Petr Fusek.
       c) ZO schválilo zřízení komisí RO Bílovice na voleb- 12. ZO schválilo zástupce pro jednání na valných hroma-
       ní období 2022 – 2026.                dách společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
       Komise zemědělská a ŽP: Ing. Adam Skovajsa – před-  Uh. Hradiště se sídlem Za Olšávkou 290, 686 01 Uh.
       seda, Radek Polášek, Zdeněk Horák, Roman Kedruš,   Hradiště ve volebním období 2022 – 2026. Obec Bílo-
       Michal Lysoněk – členové               vice – akcionáře společnosti bude na jednáních zastu-
       Kulturní komise: Bc Veronika Pospíšilová – předse-  povat starosta Petr Fusek.
       da, Mgr. Vilma Zembolová, Mgr. Radka Majíčková,  13. a) ZO stanovilo a schválilo neuvolněným členům ZO
       Bc. Lenka Lysoňková, Mgr. Zuzana Marková, Mgr.   Bílovice ve volebním období 2022 – 2026 odměny,
       Petra Volaříková – členové              které budou vypláceny měsíčně u jednotlivých funkcí
       Školská komise: Ing. Adam Skovajsa – předseda,    následovně:
       Mgr. Iveta Domincová, Bc. Tereza Brázdilová – členové   2 místostarostové :   celkem  27 000 Kč
       Komise územního plánování: Marek Kaňovský –     člen RO:                    5 700 Kč
       předseda, Ing. Roman Slunečko, Ing. Arch. Jiří Šo-   předseda výboru, komise, zvláštního orgánu obce:
       báň, Ing. Lukáš Uherek, Evžen Skovajsa, JUDr. Pavel                      3 050 Kč
       Dostálek – členové                  člen výboru, komise RO, zvláštního orgánu obce:
       Sociální komise: Eliška Kozelková – předseda,                         2 450 Kč
       Mgr. Ivana Strapinová, Bc. Eva Šáchová, Ing. Barbora   člen ZO bez dalších funkcí:     1 400 Kč
       Kerbrová –členové                  Odměna bude poskytována od 1.11.2022.
     8. ZO zmocnilo RO Bílovice v souladu s § 102 odst. 2   •  v případě nástupu náhradníka na uprázdněný man-
       písmena a) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění  dát člena ZO bude odměna poskytována od dne slo-
       pozdějších předpisů k provádění jednotlivých opat-  žení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jed-
       ření v následujícím rozsahu:             notlivých funkcí bude odměna poskytována od dne
       a) Rozpočtové zapojení účelově přidělených fi nanč- zvolení (včetně) do příslušné funkce
       ních prostředků z jiných rozpočtů – dotace      •  v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolně-
       b) V  případě, kdy zapojení výdaje vyžaduje nut-  ných členů ZO se stanovuje odměna jako souhrn od-
       ný výdaj na zajištění chodu obce, v  případě havá-  měn
       rie, nebo stavu nouze, výdaje k odvrácení možných  b) ZO schválilo tyto konkrétní souběhy funkcí a k nim
       škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno  náležité souhrny odměn:
       penalizací a dopady penalizací mohou výrazně pře-   •  za výkon funkce člena RO a předsedy výboru nebo
       kročit případná rizika z neoprávněné úhrady do výše  komise                 8 200 Kč
       100 000 Kč                    •  za výkon funkce předsedy výboru nebo komise a čle
       c) Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených  na výboru nebo komise          4 970 Kč
       orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení   • za výkon funkce člena RO a člena komise nebo vý-
       rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální   boru                7 270 Kč
       charakter, protože výdaj musí být realizován     • za výkon funkce člena komise nebo výboru ve dvou
       d) Jednotlivé případy do výše 100 000 Kč v příjmech  komisích nebo výborech        4 340 Kč
       i výdajích                    14. ZO schválilo Plán inventur Obce Bílovice IČ:00290793
       e) Rozpočtové opatření v období od 20.12. do 31.12.  pro rok 2022 se stanovenými termíny: zahájení inven-
       Na nejbližším zasedání zastupitelstva budou vždy   tarizace 1.11.2022, ukončení inventarizace 31.1.2023
       tato rozpočtová opatření předložena k projednání!   ZO schválilo složení inventarizačních komisí k pro-
     9. ZO schválilo delegování zástupců zřizovatele pří-  vedení inventur na jednotlivých úsecích.
       spěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílovice ve Školské radě  15. ZO schválilo na základě vyvěšeného záměru smlou-
       v období 2022 – 2025 (3 leté volební období). Zřizo- vu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
       vatele, Obec Bílovice, budou zastupovat: Mgr. Ivana  OT-001030079486/002 MPEL mezi Obcí Bílovice
       Strapinová, Ing. Adam Skovajsa            (budoucí povinný) a EG.D, a.s. Lidická 1873/36 Černá
     10. ZO na základě ustanovení § 6 odst. 1 písmeno c) a odst.  Pole 602 00 Brno (budoucí oprávněný). Předmětem
       5 písmeno a) a f) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním  smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene za úče-
       plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktu- lem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení
       álním znění a ustanovení § 35 odst. 1 a § 84 odst. 2  NN (délka 4 m) na obecním pozemku parc.č. 984
       písmeno y) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní  v k.ú. Bílovice v rámci stavby: „Bílovice OFSITO, č.p.
       zřízení) v aktuálním znění: stanovuje JUDr. Pavla Do- 224, přípojka NN“. Věcné břemeno se vztahuje na zří-
      strana 6                                          Číslo 4/2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11