Page 5 - Zpravodaj Bílovice 1/2022
P. 5

BÍLOVICKÝ Zpravodaj
                             Zpravodaj
    stále připraveni. Je pravdou, že pokud  kteří stavěli stany, uklízeli a profesio- dím Vám a děkuji za tuto reprezenta-
    bychom se pustili do stavby bez zmí- nálně zvládli občerstvení, které k jar- ci. Poděkování věnuji Vám všem, kteří
    něné dotace, při dnešních cenách ma- marku patří. A  že žízeň byla veliká,  pracujete s dětmi a s mládeží. Staráte
    teriálu a práce bychom hodně riskovali  o tom není pochyb, zásoby bylo třeba  se o smysluplné využití jejich volného

    a finanční hospodaření Obce v násle- doplňovat.            času, o  formování jejich osobnosti,
    dujících letech by tento krok hodně  V rámci spolupráce s vedením ZŠ  o jejich soužití s kolektivem. Zcela jistě
    poznamenal. Zcela jistě však prodlou- a MŠ Bílovice byla ustanovena Školská  prospěšnou činností přispíváte k  po-
    žíme stavební povolení. Co mám in- komise. Osobně bych si přál, aby tato  kračování tradic spolků v  naší obci.
    formace, požadavky a  výzvy starostů  spolupráce přinesla kýžené ovoce, aby  Zmínil jsem hasiče. Těm věnuji speci-
    na podporu staveb těchto sociálních  se naše škola v rámci statistik přiblížila  ální poděkování a smekám před jejich
    zařízení kompetentní ministerstva  k pozicím, na které byla zvyklá. Kon- aktivitou, ochotou pomoci druhým
    mají, jen se jim věnovat.      statuji, že Obec Bílovice poskytuje ma- v kteroukoliv denní či noční hodinu,
     Vážení občané,          ximální pomoc a podporu.      vážím si jejich družnosti a  pracovi-
     jak můžete posoudit, je toho hodně,  Početně i profesně je silná komise  tosti. Nevzpomínám si, že by naši ha-
    co je třeba postavit nebo opravit v naší  pro územní plánování. Věřím, že její  siči někdy moji prosbu o pomoc obci
    obci. Neztrácíme proto čas a navazuje- členové rázně vykročí a pokročí k cíli,  nebo konkrétnímu občanovi odmítli.
    me na intenzitu pracovní činnosti z let  kterým je nový územní plán naší obce. Važme si jich všichni. Obdobně bych
    minulých. Však nejen prací je člověk  Zcela jistě bych mohl pokračovat  se vyjádřil při poděkování pracovní-
    živ. V rozpočtu pamatujeme na kultu- dále v konstatování a zamyšlení, neboť  kům technické skupiny Obce Bílovice.
    ru, na naše spolky, na občany, kteří už  rozsah činnosti a úkolů starosty je na- Také si vážím jejich ochoty a loajality
    prošli řádný kus životní cesty, ale také  tolik široký, že témat by se našlo oprav- k Bílovicím. S poděkováním však ne-
    na ty nejmenší, kteří mají život před  du hodně. To bych však mohl vzít slo- zapomínám ani na ostatní pracovníky
    sebou.               vo dalším, z té či oné oblasti. Proto dále  obecního úřadu, neboť jejich práce si
     O zmíněnou kulturu se v následují- budu pokračovat až příště.    vyžaduje hodně trpělivosti, empatie
    cích letech bude starat kulturní komi- Od srdce, byť smutněji jsem začal,  a citlivého posouzení různých a často
    se, která doznala hodně změn. Povede  proto veseleji a s nadějí bych své slovo  složitých situací.
    ji Bc.Veronika Pospíšilová. Věřím, že  zakončil. Jak jinak, než poděkováním.  Vážení občané,
    spolu s kolektivem lidí, kteří jí budou  To patří Vám všem, kteří jste v  roce  mé poslední řádky jsou spojeny
    nápomocni, naváže na práci Alžběty  2022 v  Bílovicích pomohli. Pomoh- s přáním a nadějí.
    Hubáčkové a  Ing. Barbory Kerbrové.  li jste tam, kde bylo třeba, kdy jste  Přáním je, aby ve Vašich domovech
    Ostatně jak mně obě sdělily, nezří- měli pocit, že Vaše pomoc je potřeb- o Vánocích panoval klid a pokoj. Aby
    kají se pomoci i nadále. Že o kulturu  ná, pomůže, bude ku prospěchu věci.  byly požehnané. Odpočinkem vyplň-
    a setkávání po dvou letech půstu lidé  I  v  tomto roce se našli občané, kteří  te poslední dny letošního roku. Sport,
    stojí, dokazuje letošní Vánoční jar- Bílovice reprezentovali v rámci okresu,  rodina, přátelé, ale i dobré jídlo a pití
    mark v Bílovicích. Děkuji proto všem,  kraje, republiky, možná i za jejími hra- k tomu patří. Všeho si užívejte, nic ne-
    kteří v rámci organizace přiložili ruku  nicemi. Je jedno, zda to bylo ve spor- přehánějte. Zdraví a mír, to je to hlav-
    k  dílu. Jak členům kulturní komise,  tu, kultuře, umění nebo v jiné oblasti.  ní, co bych Vám přál do nového roku
    tak tradičním a věrným pomocníkům,  Někdy se ke mně taková informace  2023. Ať se Vám daří doma, v  práci,
    pracovníkům technické skupiny Obce  dostane, někdy ne, ale to nic nemění  v Bílovicích.
    Bílovice a  tradičně skvělým hasičům,  na věci, že na všechny jsem hrdý, fan-      Petr Fusek, starosta obce
                   U S N E S E N Í  č. 6/2022
            ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice ze dne 31. října 2022
    Členové ZO Bílovice přítomni na jednání: Petr Fusek, Ing.  4. Starosta jmenoval do funkce zapisovatele pro vyho-
      Adam Skovajsa, Pavel Krystýn, Mgr. Ivana Strapinová,  tovení zápisu z jednání ZO 31.10.2022 paní Marcelu
      Ing. Barbora Kerbrová, Eliška Kozelková, Mgr. Vilma  Dostálkovou.
      Zembolová, Marta Šimková, JUDr. Pavel Dostálek,  5. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO za období
      Václav Brázdil, Ing. Roman Slunečko, PhDr. Robert  od 26.8.2022 do 31.10.2022.
      Hájek, Bc.Veronika Pospíšilová, Marek Kaňovský, Bc.  6. ZO schválilo jednací řád ZO na volební období 2022
      Eva Šáchová                     – 2026.
    1. ZO schválilo program jednání ZO.         7. a) ZO schválilo zřízení finančního výboru ZO Bílo-

    2. ZO schválilo zastupitele pro práci v návrhové komisi. vice na volební období 2022 – 2026. Finanční výbor
    3. ZO schválilo zastupitele pro ověření zápisu z jednání  bude pracovat ve složení: Václav Brázdil – předseda,
      ZO 31.10.2022.                    Ing. Roman Slunečko, Pavel Krystýn - členové
    Číslo 4/2022                                          strana 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10