Page 4 - Zpravodaj Bílovice 1/2022
P. 4

BÍLOVICKÝ Zpravodaj
                               Zpravodaj
     tickou pryskyřicí, který vyztuží stávají- odkup pro samotnou realizaci MK. Ta  ní vyhlášení dotace se dle posledních
     cí potrubí. Náklady na opravu přesáh- je plánována na léto 2023.   informací odvíjí od podoby státního
     ly 2 miliony korun. Zkušenost z  této  - Současně je připravována projek- rozpočtu. V  našem obecním rozpoč-
     opravy nám ukázala, že je nutné věno- tová dokumentace na realizaci veřejné- tu jsme na tuto akci rezervovali částku
     vat starým kanalizačním potrubím vel- ho osvětlení podél zmiňované komu- 5,5 milionu korun.
     kou pozornost, rezervovat prostředky  nikace. I v tomto případě by se měla  - dotační podpory bude možné
     na jejich opravy a tyto postupně a bez  světla rozsvítit v  průběhu léta nebo  využít též na kompletní rekonstrukci
     odkladu provádět.         začátkem podzimu 2023.       chodníků při silnici II/497 Bílovice –
      Jak se říká, chce to čas, než si v no- - Stavba místní komunikace ve  Uh. Hradiště. Rekonstrukci chceme
     vém zastupitelstvu vše sedne. Praxe  Včelarech v  lokalitě Čupy, její dolní  pojat oboustranně. Začínala by zastáv-
     však ukazuje, že ono to ani není mož- části. Zde komunikuji s projektantem  kami na Zlín a Uh. Hradiště v Bílovi-
     né. Po ustavujícím zastupitelstvu, které  projektové kanceláře NELL projekt  cích a končila by u odbočky do Vče-
     se uskutečnilo 18. října, se zastupite- Zlín. Navrhl jsem opatření pro úspo- lar, na straně druhé pak u stavebnin.

     lé sešli již 31. října, aby řešili v rámci  ru financí a času. Ta spočívají ve vy- Již jsem prošel s  projektantem celý
     kompetencí vše potřebné, související  puštění původně navržených přeložek  úsek v rámci návrhu řešení, také pří-
     s investicemi a opravami v roce 2023  inženýrských sítí z projektu a tím i ke  pravy cenové nabídky na zpracování
     a přípravou dalších, s plánovanou re- změně navrženého realizačního řešení.  projektové dokumentace. Vzhledem
     alizací v  letech následujících. Pro za- Přeložky by zcela jistě poznamenaly  k velkému množství žadatelů o dotaci
     bezpečení dalšího chodu obce se za- rozpočet a  časový horizont samotné  bude třeba akci během roku důkladně
     stupitelstvo zabývalo složením komisí  realizace. Podařilo se vyřešit i požada- připravit, po zaměření řešit majetko-
     a  výborů. S  příchodem listopadu se  vek SVK Uh. Hradiště na regulované  právní vztahy, protože podmínkou pro
     bylo třeba věnovat přípravě rozpočtu  odvádění srážkových vod z  plochy  získání dotace, ale hlavně nutností, je
     obce na rok 2023. Jeho návrh se netvo- místní komunikace a  ze sjezdů k  ro- rozšíření chodníku na 1,5 m.
     řil lehce. Plánované příjmy zůstaly ve  dinným domům do obecní kanaliza- - Samostatnou kapitolou je úspo-
     stejné výši, jako v letech minulých,  ce, následně na ČOV. I splnění tohoto  ra energií při provozování obecních
     výdaje v  jednotlivých programech  požadavku přinese zvýšené náklady na  objektů. U  společnosti EG.D jsme si
     se však zvyšují násobně. Abychom  samotnou realizaci, neboť bude nutné  pojistili kapacitu v síti a konáme další
     mohli dále budovat, pomáhat spol- instalovat pod těleso komunikace re- kroky pro instalaci fotovoltaické elek-
     kům, bylo nutné zapojit rezervu  tenční nádrže se zmiňovaným regulo- trárny.
     z minulých let. Ještě, že máme cel- vaným odtokem srážkových vod. Proč  - Zůstáváme v  součinnosti s  obcí
     kem našetřeno. Kde to bude možné  to všechno? Údajně by ředění splaško- Nedachlebice při přípravě cyklostezky
     a pro obec zajímavé, potřebné, tam  vých vod negativně působilo na bak- Bílovice - Nedachlebice, která je plá-
     budeme žádat o  dotační podporu.  terie, které se podílejí na funkčnosti  nována na pravé straně podél silnice
     Vás však jistě bude zajímat, co je při- čistícího procesu. V lednu předpoklá- (z pohledu uvedeného směru). Naším
     praveno, co se připravuje pro zlep- dáme zahájení stavebního řízení a opět  úkolem bude komunikovat s vlastníky
     šení kvality života v naší obci.  v létě 2023 zahájení stavby.    pozemků o poskytnutí částí těchto po-
      - Stavba místní komunikace K Vo-  - Oprava místní komunikace na  zemků pro stavbu cyklostezky na zá-
     dojemu. Zde je vše připraveno, staveb- Dolním konci. Jedná se o vjezd do lo- kladě vypracovaného geometrického
     ní povolení nabylo právní moci a jak  kality, kde probíhala oprava kanalizace.  plánu.
     počasí dovolí, na jaře zahájíme reali- - Trvalé zpevnění – asfaltový po- - V současné době intenzivně pro-
     zaci.               vrch k rodinným domům Na Rybníku  bíhá příprava stavby nové lávky přes
      - Instalace nového bezdrátového  za starou pálenicí.        Zlámanecký potok. Časově nám pří-
     rozhlasu v celé obci. Zde se podařilo  - Prodloužení veřejného osvětlení  pravu komplikuje řešení přeložky STL
     získat dotaci ve výši 70 % z celkových  na Chmelnici.         potrubí plynu, které je nyní kotveno na
     znatelných nákladů. Rozhlas je dotač- - Jeví se možnost dotační podpory  konstrukci stávající lávky. Jako každá
     ně podpořen v rámci protipovodňo- na kompletní rekonstrukci obou tě- přeložka, i tato s sebou přináší fi nanční
     vých opatření, s  realizací je počítáno  locvičen v  ZŠ Bílovice. Nyní jednám  náklady. Je třeba brát na vědomí fakt,
     v období březen – září 2023.    s projektantem, dokončujeme projek- že pokud by došlo k poškození potrubí
      - Stavba místní komunikace od  tovou dokumentaci. Dle této doku-  plynu při pohnutí lávky, např. při velké
     bytovek č.p. 464 a 465 po areál TJ Bí- mentace by došlo k výměně parketové  vodě, nese odpovědnost Obec Bílovi-
     lovice. Momentálně se dokončuje  podlahy. U parket ale zůstaneme, kdy  ce. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu
     projektová příprava, řeší se vyjádření  ty nové, položené na roštu, budou  dobré, proto raději přeložit plyn nyní,
     správců inženýrských sítí. V této sou- splňovat všechny parametry moderní  než bude pozdě.
     vislosti jsem jednal se zástupci společ- sportovní podlahy. Dále je třeba vyře- Mrzí mě, že dva roky se neobjevi-
     nosti EG.D a SVK. Dle dohody s vlast- šit akustiku, osvětlení, obklady, zaclo- la žádná dotační podpora na výstavbu
     níky pozemků zajišťuji jejich potřebný  nění oken v malé tělocvičně. Defi nitiv- pečovatelských bytů, na kterou jsme
      strana 4                                          Číslo 4/2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9