Page 10 - Zpravodaj Bílovice 1/2022
P. 10

Zpravodaj
                           BÍLOVICKÝ Zpravodaj
      Kulturní akce, které proběhly


     NAŠE KROJE ODOLAJÍ VĚTRU, DEŠTI


       …důležité je odhodlání! A to nám  ale „stálá“ družina těch, kteří se chtěli  Děkujeme sluníčku, které nad
     nechybělo při přípravách na Slovácké  zapojit do sobotního průvodu, žhavila  námi až do 14. hodiny drželo ochran-
     slavností vína a otevřených památek  domluvami telefonní linky a sledovala  né paprsky i všem, kteří znovu a ne-
     v Uherském Hradišti.        radary s počasím, žehlilo se, škrobilo,  únavně folklorem reprezentovali naši
       Již 19. ročník se uskutečnil v sobo- leštily boty, čepovalo vínko, natřásaly  obec. Děkujeme také dobrým lidem,
     tu a v neděli 10. a 11. září 2022 a před- vlňáky a řešily se technické stavy his- kteří nezištně pomáhali zdárnému
     cházela jim až skeptická deštivá před- torických dětských kočárků.  průběhu celé akce.
     pověď počasí. Málokdo věřil, že kroje,  K  překvapení všech nakonec   Zůstanou vzpomínky na neopa-
     pentle, kočárky a  hudební nástroje  v sobotu ráno vysvitlo sluníčko a šlo  kovatelnou atmosféru, vínko a slivo-
     nezmoknou. Pláštěnky byly vykou-  s námi v čele s panem starostou, ce- vičku a už teď se těšíme na jubilejní
     peny v širokém okolí a na slunce svit  lým tříkilometrovým průvodem za  20. ročník Slováckých slavností vína
     a teplé počasí by nikdo nevsadil ani  veselých tónů našich lidových písni- a  otevřených památek v  Uherském
     jednu korunu. Pravda, našli se i tací,  ček, mezi špalíry přihlížejících a hos- Hradišti v příštím roce.
     které nevlídná předpověď odradila,  tů, kterých prý přijelo na 30 tisíc.        Alžběta Hubáčková     VČELARŠTÍ MOTORKÁŘI


       Podzimní výjezd ČUP
     CAP 2022 nejtvrdšího šla-
     pátkového  motorkářského
     gangu „Včelarští Smradi“
     směřovál výjezdem z našeho
     Václavského náměstí smě-
     rem do restauračky Skleníky
     ve Spytihněvi. Po občerstve-
     ní výborným gulášem sme
     absolvovali zpátky trasu nad
     dědinu na vrchol Čupů. Tady
     proběhlo púšťání, aj chytá-
     ní draků, opékání špekáčků,
     koštování  vlastnoručních
     tvarůžkových lahůdek a  ji-
     ných smradlavých dobrot.
       Vyhodnocéní celé akce
     a  předávání cen za jednotli-
     vé sútěže sa ujál nový, čerstvě
     zvolený prezident Včelarských
     Smradů Lukáš Kuřinec z Kur-
     níka.
             Ivan Křemeček      strana 10                                         Číslo 4/2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15